2010. március 25., csütörtök

JEGYZŐKÖNYV,


amely készült ………… év …………….. hó ………….. napján, ………………………….. szolgáltató, ……………… (város), ………………. utca ……….. szám alatt található telephelyén/fióktelepén/üzlethelységében.


Tárgy: fogyasztói igény bejelentése


Jelen vannak:
……………………………………………. fogyasztó
……………………………………………. a szolgáltató képviseletében
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….


Előzmény

………………….. fogyasztó (címe: …………………. város, ………….. utca …..szám) ………….. év …………. hó ………. napján ………………… szolgáltatást rendelt meg a szolgáltatótól. A szolgáltatás ellenértéke: ………………. Ft , melyet a fogyasztó ……….. év ………….. hó …… napján fizetett meg a szolgáltató felé. A szolgáltatásról a szolgáltató ……….. számon bizonylatot állított ki, és azt a jótállási jeggyel átadta a fogyasztó részére.

Fogyasztó panaszának és jótállási igényének leírása

Az előzményben jelzett körülmények között rendeltem meg a szolgáltatótól ………………. termék kijavítását, mivel ………………………………………….. hiba állt fenn. A hiba kijavítása érdekében részére a terméket ………… év …………… hó ……….. napján átadtam, majd a javítás után ………….. év …………. hó ……….. napján átvettem. Ezt követően, ………. év ……….. hó ………….. napon, észleltem, hogy a kijavított dolog újból nem megfelelően működik. Erről a szolgáltatót haladéktalanul szóban/írásban/rövid úton (telefon, fax) tájékoztattam.

A hiba leírása: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Az igény érvényesítéséhez mellékelten csatolom a jótállási jegyet.

A hatályos jogszabályok alapján az alábbi jótállási igényt kívánom érvényesíteni:
 kijavítás,
 árleszállítás,
 csere,
 elállás a szerződéstől.

Szolgáltató nyilatkozata (a megfelelő rész előtti kockát jelölje be X-szel, a többi áthúzandó!)

A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását, az alapján a fogyasztó igényét elismerem.
A fogyasztó által megjelölt jótállási igény teljesítéséről jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodom.
A kifogás rendezésének módja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A kifogás rendezésének módja a fogyasztó által megjelölt igénytől eltér. Ennek indoka:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását elismerem. A fogyasztói igény teljesíthetőségéről jelenleg nyilatkozni nem tudok, arról a fogyasztót 3 munkanapon belül írásban értesítem.


A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását, az alapján a fogyasztó igényét nem ismerem el.

Indokolás:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


A jelen lévő felek kijelentik, hogy a jegyzőkönyv a valóságnak megfelelően tartalmazza a tényeket, adatokat és nyilatkozatokat, a jegyzőkönyvhöz egyéb megjegyzést fűzni nem kívánnak.

A jegyzőkönyv készült két eredeti példányban, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány a szolgáltatót illeti meg. A jegyzőkönyv ……….. számú oldalt tartalmaz.


k.m.f.……………………………. ………………………….
fogyasztó szolgáltató


A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem:


Kelt: …………………………………..


…………………………………...
fogyasztó aláírása

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése